Jumaat, 3 Februari 2012



Ini hanyalah panduan RPH yang mungkin dapat membantu guru dalam P&P. Harap maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Moga kita dapat manfaat darinya.

Rancangan Pelajaran Harian

Mata pelajaran          : Teknologi Maklumat
Tahun                        : 1 Kenanga
Bilangan pelajar       : 30 orang
Tarikh                         : 20.10.2011
Masa                          : 2.40-3.40 petang
Standard Kandungan : 2.0 Memilih dan Mengaplikasikan sumber TMK yang      
                                           bersesuaian.
Standard Pembelajaran : 2.1  Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen
                                                  pemprosesan perkataan atau perisian
                                                  persembahan.
                                          2.3  Menggunakan pemprosesan perkataan (MS word)
                                                 untuk menghasilkan teks beserta imej dalam satu  
                                                 halaman. 
Hasil pembelajaran yang dijangkakan   
Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat :
1. Menaip perkataan menggunakan perisian MS Word.
2. Menghasilkan gambar dan teks menggunakan perisian MS Word.
3. Membuka dan menyimpan dokumen dalam fail grafik.

Nilai murni : Bersyukur, bekerjasama, menghargai alam
EMK         :  Teknologi Maklumat dan Komunikasi , Kreativiti
BBB         : Komputer, Slaid, Projektor

Aktiviti

Set Induksi
1. Memperkenalkan perisian MS Word kepada murid dan
    menerangkan fungsi MS Word dan kegunaannya.

Langkah pengajaran




1. Murid dikehendaki mengikut langkah-langkah yang
   ditunjukkan oleh guru.
a. Klik start. 
b. Klik All Programs
 c. Klik Microsoft Office seterusnya Microsoft Office Word 2003 sehingga  terpapar gambar seperti yang ditunjukkan.

Aktiviti









1.Murid mencari imej gambar haiwan seperti lembu,
    kerbau, arnab, ikan dan lipas dengan bimbingan guru.
2.Klik insert pilih picture seterusnya klik from file.
 3. Guru membimbing murid mencari folder di dekstop kemudian menekan dua kali pada folder animal.
4. Guru menyuruh murid memilih gambar moyet. Kemudian klik insert.
5. Murid menaip nama haiwan dibawah gambar haiwan tersebut
6. Ulangi langkah 4 hingga 7 dengan memasukkan gambar gajah, ular dan arnab.

Pentaksiran


Murid dapat menaip teks, mencari dan memasukkam imej dan menyimpan data dalam fail.




SAINS TAHUN 2 - DARI KECIL HINGGA DEWASA



PEMBIAKAN DI DALAM AIR

Proses nyamuk membiak


Setelah menghisap darah, nyamuk betina bertelur dalam air. Telur itu menetas menjadi jentik-jentik ( larva ) , kemudian berubah menjadi pupa dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Proses pembesaran itu tidak mendapat penjagaan atau perlindungan daripada nyamuk dewasa.

Proses katak membiak



Bermula dengan telur - berudu - mempunyai sepasang kaki belakang - mempunyai dua pasang kaki - katak muda ( ekornya gugur) - membesar menjadi katak dewasa


Katak bertelur di dalam  air. Berudu hidup dalam air tanpa sebarang penjagaan dan perlindungan. Katak dewasa hidup di darat yang teduh dan lembap.


PEMBIAKAN DI DARAT ( DI ATAS POKOK )

Proses rama-rama membiak




Rama-rama mengalami perubahan rupa semasa tumbesaran berlaku. 



PERLUNYA BENDA HIDUP MEMBIAK

1. Untuk mengembang dan mengekalkan zuriat dan spesisnya( jenisnya ).
2. Untuk menambahkan bilangannya.
3. Untuk memelihara perimbangan antara semua benda hidup dalam persekitaran.


Ahad, 22 Januari 2012

Kemahiran Proses Sains Asas


1. Memerhati iaitu menggunakan pancaindera untuk mengenal pasti ciri-ciri objek, perubahan, persamaan dan
    perbezaan.
    Contoh : Memerhati sifat-sifat fizikal yang terdapat pada haiwan.
.
2. Mengelas iaitu mengumpul objek atau peristiwa mengikut persamaan dan perbezaan.
    Contoh : Mengelaskan haiwan mengikut sifat fizikal seperti berbulu, bersisik, berkaki, berkepak dan
    bercangkerang.

3. Mengukur dan menggunakan nombor iaitu membuat pemerhatian kuantitatif dengan membanding kepada
    piawai tertentu.
    Contoh : Mengukur jarak yang menggunakan satu unit panjang yang seragam seperti jengkal, pensel, buku  
    atau pembaris ( berunit cm ).

4. Membuat inferens iaitu membuat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa berdasarkan sebab- 
    sebab atau alasan-alasan tertentu.
    Contoh : Membuat inferens tentang kegunaan bahan berdasarkan sifat-sifat fizikalnya melalui perbincangan.
  
5. Meramal iaitu membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku berdasarkan pemerhatian atau
    inferens.
    Contoh : Menggambar kisah keadaan sekeliling jika tiada cahaya matahari, secara melukis, mengarang atau
    berlakon.

6. Berkomunikasi iaitu memindahkan maklumat atau idea kepada orang lain secara lisan atau bertulis.
    Contoh : Menjalankan perbahasan atau menulis karangan tentang faedah mengitar semula bahan buangan
    untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

7. Menggunakan perhubungan ruang dan masa iaitu mengenal pasti bentuk dan pergerakan mengikut masa.
    Contoh : Mengukur dan membanding jarak yang dilalui oleh dua objek yang bergerak selama satu unit masa   
    yang ditetapkan.

Kemahiran Proses Sains Bersepadu


1. Mentafsir maklumat iaitu memberi penerangan tentang pola atau peristiwa berdasarkan maklumat yang dikumpul.
Contoh : Menyiasat putaran Bumi dengan merekodkan perubahan ukuran dan kedudukan bayang-bayang sesuatu objek dari semasa ke semasa.


2. Mendefinisi secara operasi iaitu memberi takrif dengan memperihalkan apa yang diperhatikan.
Contoh : Menyatakan maksud teknologi.


3. Mengawal pembolehubah iaitu mengenal pasti semua pembolehubah iaitu aspek-aspek yang boleh mempengaruhi hasil eksperimen. Menjalankan eksperimen dengan hanya memanipulasikan satu pembolehubah sementara pembolehubah yang lain dimalarkan.
Contoh : Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan.


4. Membuat hipotesis iaitu membuat tekaan intelek yang boleh diuji berdasarkan bukti yang telah dikumpul.
Contoh : Menguji hipotesis tentang cara untuk mencegah bahan daripada berkarat.


5. Mengeksperimen iaitu menyiasat, memanipulasikan pembolehubah dan menguji hipotesis untuk membuat keputusan.
Contoh : Menjalankan eksperimen untuk mengkaji persaingan anak benih.



Sumber : Pedagogi Sains 1 : Kurikulum Sains Poh Swee Hiang (1997)











Jumaat, 16 Disember 2011

SYAIR DOROTHY LAW NOTTE

Jika anak dibesarkan dalam toleransi
Dia belajar menjadi sabar


Jika anak dibesarkan dalam galakan
Dia belajar mempunyai keyakinan


Jika anak dibesarkan dalam pujian
Dia belajar menghargai


Jika anak dibesarkan dalam saksama
Dia belajar keadilan


Jika anak dibesarkan dalam rasa selamat
Dia belajar kepercayaan


Jika anak dibesarkan dalam persetujuan
Dia belajar menyukai dirinya


Jika anak belajar dalam PERSAHABATAN
Dia belajar mencari KASIH SAYANG di dunia ini.